చిత్ర ప్రదర్శన

సంస్థ యొక్క బాహ్య వీక్షణ

com

సిబ్బంది ఆపరేషన్ ప్రక్రియ

pd-1

పరికరాలు

LEFN-08
LEFN-06
లామినేటింగ్
వేసాయి
వెల్డింగ్-1

ప్రదర్శన

2021.6 SNEC

EX1
EX3
EX2

2022.8 ఇంటర్సోలార్

ex4

3.15-3.17 PV EXPO

pv1
pv2

సర్టిఫికేట్

cer